lifting church      
 ਹੋਮ
 ਸੇਵਾਵਾਂ
 ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰ
ਮਸੀਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
 ਲਿੰਕ / ਕੜੀ
 ਇੰਗਲਸ਼
 ENGLISH

 

ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਸੀ ਜਾਨਸਨ
ਲੋਇਸ ਗ੍ਰੀਫਨ, ਆਰਗਨ- ਵਾਦਕ
ਜੋਜ਼ਫ ਗੁਰਥਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ - ਮਿਸ਼ਨਰੀ

ਐਭਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਵੇਰ ੧:੦੦ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ / ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਲਾਹੀ ਇਬਾਦੱਤ
ਸਵੇਰ ੧੦ :੦੦ ਵਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ
ਸਵੇਰ ੧੦:੦੦ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਵੇਰ ੧੧ :੦੦ ਵਜੇ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਲਾਹੀ ਇਬਾਦਤ
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹਰ ਦੁਜੇ ਐਤਵਾਰ - ਤਰੀਕ ਲਈ ਕੈਕਿੰਡਰ ਦੇਖੋ

ਮਿਸ਼ਨ - ਮਤ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਣ ਰਾਹਿ ਲਿਆਉਣਾ
ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਗਿਰਜਾਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਛਾਪਣ ਯੋਗ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਪਾਲਮੀ

ਵਾਪਮ ਹੋਮ ਪੇਜ