lifting church      
 ਹੋਮ
 ਸੇਵਾਵਾਂ
 ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰ
ਮਸੀਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
 ਲਿੰਕ / ਕੜੀ
 ਇੰਗਲਸ਼
 ENGLISH

 

ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਿਆ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।

੧. ਲੂਥਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੈਟਿਕਿਜ਼ਮ

੨. ਲੂਥੲ ਦੀ ਸੀਲ

੩. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਕੇਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਅਜਜ਼ੇ

੪. ਪ੍ਰਭੂ ਣਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਆਂ ਰੂਪ ਕਥਾਵਾਂ

੫. ਅਕੀਦੇ
        ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ
        ਨਾਕੀਆ ਦਾ ਅਕੀਦਾ

ਕਿਤਾਬਚਾ / ਟ੍ਰੈਕਟ

੬. ਇਕ ਖੋਜ _ ਉਪਦੇਸ਼ਕ

੭. ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

੮. ਪ੍‍ਭੂ ਯਿਸੂ

੯. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿਖਬਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ

੧੦. ਪ੍‍ਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ

੧੧. ਪਵਿਤੱਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

੧੨. ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼